Termenii și condițiile.

Ultima actualizare: Aprilie 2024.

Prin bifarea căsuței "Sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate" declar ca doresc ca datele mele sa fie transmise către SC INFONOWMEDITATII SRL. (de aici înainte «MEDITATII.RO/ SITEUL») în scopul furnizării de informații despre produsele MEDITATII.RO. Confirm faptul că toate informațiile din acest formular sunt adevărate și complete. Cunosc faptul că MEDITATII.RO prelucrează datele mele cu caracter personal în baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru libera circulație a acestor date. Am fost informat că, în cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scop de marketing sau cu cedarea acestora către terți într-un asemenea scop, am dreptul de a formula un refuz, printr-o cerere scrisă în mod electronic via email către [email protected].

Declar că am împlinit vârsta de 18 ani și sunt responsabil de orice acțiune efectuată pe platforme. Dacă nu am vârsta de 18 ani împlinită, folosesc platformele cu acordul și supravegherea părinților și nu efectuez plăți online fără supraveghere și informare asupra serviciilor achiziționate în prealabil.

Declar că sunt de acord în mod expres și neechivoc că MEDITATII.RO să prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul terților contractanți în vederea prelucrării / furnizării de informații și a derulării oricăror raporturi juridice existente între MEDITATII.RO și subsemnatul.

Declar ca mi s-au adus la cunoștință prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta MEDITATII.RO prin intermediul secțiunii "Contact" din site. De asemenea, împuternicesc banca să furnizeze aceste informații autorităților abilitate de lege, la cererea acestora, în condițiile legii.

1. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului Meditatii.ro (denumit în continuare "Termeni și Condiții") stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul Meditatii.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

În înțelesul Termenilor și Condițiilor:

"Site" înseamnă în continuare pagina de internet Meditatii.ro;

"Administratorul Site-ului" sau "Administratorul" înseamnă în continuare INFONOWMEDITATII SRL

"Serviciul" înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componentă a acestuia;

"Utilizatorul Profesor" înseamnă orice persoana care vizitează, accesează site-ul și care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul în calitate de profesor/meditator.  

"Utilizatorul" înseamnă oricare dintre Utilizatorul Profesor și/sau Utilizatorul Elev.

"Utilizatorul Elev" înseamnă orice persoana care vizitează, accesează site-ul și care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul în calitate de elev.

“Vizitatorul” înseamnă orice persoana care vizitează și accesează Site-ul fără să-și creeze un cont și utilizează în mod direct sau indirect serviciile Site-ului.

Cei ce accesează Site-ul și nu reușesc să acceseze anumite pagini sau procesele pentru care s-au abonat nu funcționează ori funcționează defectuos, sunt obligați să notifice imediat, dar nu mai târziu de 2 ore de la momentul constatării defecțiunii, Administratorul Site-ului la [email protected], iar solicitarea transmisă va primi un răspuns de la Administrator în maxim 72 de ore. Dacă Administratorul răspunde în termenul stipulat anterior și remediază ulterior problema, în termen de 48 de ore la data răspunsului, Utilizatorii sau Vizitatorii Site-ului nu au dreptul de a solicita de la Administrator daune interese pentru eventualele prejudicii directe sau indirecte apărute ca urmare a nefuncționalității sau funcționării defectuoase a Site-ului.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Prin înregistrare, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care îşi creează un cont pe Site înțeleg și acceptă că utilizarea contului lor, precum și orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, informațiile furnizate Utilizatori, sau opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general. Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului le deține asupra / în legătură cu Site-ul, conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site- ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțiala, integrală sau modificata a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

Administratorul Site-ului îşi rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus și de a recupera orice prejudiciu direct sau indirect sau orice beneficiu nerealizat rezultat ca urmare a încălcării.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Site îşi asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii înțeleg și accepta că orice informație prezentă pe Site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă de produse și / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului.

Este interzisă folosirea acestui Site, a Conținutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu, facilitate sau oferite de către Site în scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajați de către angajatori, pentru oferte de servicii de către angajatori dar fără a se limita la acestea, fără acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea și corectitudinea informațiilor și datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare, iar respectiva eventualele prejudicii aduse ca urmare a postării respective reprezintă responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei care a făcut-o.

Utilizatorii se obligă să furnizeze la înregistrarea pe Site, la accesarea și utilizarea Serviciului, precum și la orice activitate de accesare și utilizare a Site-ului date și informații valide, valabile, exacte, veridice și corecte în scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului, Administratorul nefiind răspunzător pentru corectitudinea, veridicitatea și validitatea acestora. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele conturi sau identități false ori înșelătoare și nicio persoană nu poate solicita daune care ar putea rezulta din aceasta. În situația în care Administratorul descoperă prin orice mod că există conturi false ori înșelătoare ale Utilizatorilor, acesta își rezervă dreptul să blocheze/șteargă respectivele conturi.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsura a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și intermediere a informației pe internet și a plății și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea și utilizarea Serviciului și a oricăror facilitați oferite pe Site și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea. 

Fiecare Utilizator are dreptul să-și creeze un singur cont pe site. Ne rezervam dreptul de a alege utilizatorii care au dreptul sa posteze sau să vizualizeze anunțuri pe site. Ne rezervam dreptul de a bloca / șterge contul oricărui Utilizator dacă considerăm că a furnizat informații false, ofensatoare sau care încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor. Ne rezervam dreptul de a șterge/acoperi numerele de telefon sau alte date de contact din descrierile Utilizatorului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă termenele și condițiile prezentate și faptul că nicio acțiune nu este impusă de Administratorul Site-ului sau de Meditatii.ro, iar orice achiziție, acțiune, mesaj sau interacțiune pe Site este realizată în mod voluntar de aceștia. În cazul în care instrucțiunile nu sunt explicate corect sau complet, Utilizatorii și Vizitatorii Site-ului trebuie să contacteze în scris Administratorul Site-ului prin email [email protected] pentru a cere explicații și instrucțiuni de utilizare. În caz contrar, Administratorul Site-ului nu răspunde pentru acțiunile persoanelor respective.

3. Notă de informare privind protecția datelor personale

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate disponibilă aici. Pentru administrarea Site-ului, Administratorul poate colecta date personale ale Utilizatorilor. În acest sens, Administratorul va respecta prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD).

4. Legătura cu alte site-uri și proprietatea intelectuală

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse și / sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu conținutul care apare pe acest site sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Este interzisă utilizarea acestui conținut fără permisiunea expresă scrisă a noastră sau a licențiatorilor noștri, cu excepția cazurilor în care este permisă de lege.

5. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la întreg conținutul și serviciile oferite de către Utilizatori.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru ofertele, serviciile, informațiile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului de către Utilizatori, sau pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct sau indirect ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvența, modul al Conținutului de pe Site, al Serviciului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Administratorul Site-ului nu garantează pentru ofertele, informațiile, datele Utilizatorilor puse la dispoziție prin intermediul Site-ului. Întreaga răspundere asupra ofertelor, serviciilor și conținutului, dar fără a se limita la acestea, trimise de către Utilizatori pentru a fi postate pe Site aparține Utilizatorilor care le-au trimis sau le-au postat pe Site, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că le folosesc pe riscul lor. În nicio situație Administratorul Site-ului nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct sau indirect ce ar putea rezulta din neîndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizării Serviciului, ori din interpretarea eronată a Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este doar un intermediar între Utilizatori, care oferă o platformă de comunicare și plată, astfel ca toate serviciile și facilitățile legate de utilizarea Site-ului, precum și toate datele, informațiile cuprinse în acestea sunt oferite „așa cum sunt” ,„așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Serviciul pus la dispoziție pe Site este oferit „așa cum este” „așa cum este disponibil” și îl folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului "așa cum sunt", "așa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecința, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele și informațiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice altă activitate legată de utilizarea și accesarea Serviciului și / sau a Site-ului, precum și orice alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului nu participă în niciun mod și în nicio măsură la interacțiunile dintre Utilizatori, cu excepția intermedierii comunicării și plății. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului nu deține niciun control asupra legalității, calității, corectitudinii, punctualității, credibilității și acurateței serviciilor, datelor și informațiilor sau oricărui conținut sau servicii oferite de către Utilizatori prin intermediul Site-ului, sau prin modalitatea offline (care nu se desfășoară prin intermediul Internetului). Utilizatorii înțeleg și acceptă că datorită caracteristicilor specifice internetului și ale Serviciului, Administratorul Site-ului nu poate confirma, garanta identitatea Utilizatorilor și veridicitatea, corectitudinea, validitatea oricăror informații sau conținut oferite de aceștia pe Site. În consecință Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun mod și în nicio măsura cu privire la aceste informații sau orice alte efecte juridice / comerciale derivând din utilizarea lor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare, pentru conținutul postat pe Site de către Utilizatori, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare sau al conținutului postat pe Site prin intermediul Serviciului.

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

6. Servicii și funcții (“Cum funcționează site-ul”)

Platforma noastră, meditatii.ro, oferă Vizitatorilor posibilitatea de a căuta și a aplica la un Utilizator Profesor pentru diferite materii, vocații sau activități. Atunci când un Vizitator dorește să aplice pentru meditații cu un anumit Utilizator Profesor, acesta trebuie să devină Utilizator Elev prin crearea unui cont pe Site, bifând opțiunea „elev”.  După crearea unui cont de către Utilizatorul Elev, acesta va selecta un Utilizator Profesor și va solicita o programare pentru meditație din partea acestuia, plătind respectiva sesiune de meditații prin intermediul Site-ului. Utilizatorul Profesor este notificat prin SMS și / sau email cu privire la solicitarea Utilizatorului Elev. Utilizatorul Profesor trebuie să răspundă în termen de 24 de ore la cerere, fie acceptând-o sau refuzând-o (butoanele aferente sunt disponibile în contul acestuia atunci când primește o cerere de meditație). În cazul în care un Utilizator Profesor nu răspunde la mai mult de două cereri în 24 de ore, anunțul său va fi dezactivat și punctajul său, care influențează poziția sa în lista de publicare a anunțurilor, va scădea. Modalitatea de programare a sesiunilor de meditații, precum și plata acestora de către Utilizatorii Elevi sunt reglementate în termenii și condițiile suplimentare („Termenii și Condițiile Suplimentare”), disponibile în momentul creării unui cont pentru un Vizitator ce dorește să devină Utilizator Elev. Termenii și Condițiile Suplimentare pentru Utilizatorii Elevi care aveau un cont activ înainte de adoptarea acestora vor fi transmise prin intermediul e-mailului și/sau anunțate telefonic, iar notificarea comunicată scris sau verbal reprezintă acceptare tacită din partea Utilizatorului Elev, cu excepția cazului în care acesta refuză în mod expres aderarea la Termenii și Condițiile Suplimentare și solicită, printr-o solicitare scrisă, ștergerea contului.

Modul prin care sunt listate anunțurile Utilizatorilor Profesori este bazat pe mai multe aspecte (de exemplu, achiziționarea de pachete de promovare sau de alte opțiuni ce pot fi adăugate/modificate/eliminate de Administratorul Site-ului din când în când și la propria sa discreție). Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Meditatii.ro nu este obligată să dezvăluie metoda de punctare a acestor opțiuni în algoritm. De asemenea, listarea este dinamică și se actualizează o dată la 24 de ore la o oră aleatorie, astfel încât anunțurile pot avea poziționări diferite de la zi la zi. Administratorul Site-ului nu răspunde pentru modificarea poziției anunțurilor ca urmare a actualizării aleatorii.

Un anunț poate avea afișată eticheta cu “timp de răspuns” din momentul în care Utilizatorul Profesor anunțului respectiv a primit cel puțin doua cereri de meditații din partea a cel puțin doi Utilizatori Elevi ai Site-ului, iar Utilizatorul le-a acceptat.

Dacă Utilizatorul Profesor acceptă cererea de programare a unei sesiuni de meditație a unui Utilizator Elev, acesta are obligația de a-l contacta pe Utilizator elev folosind datele furnizate și de a confirma începerea meditațiilor apăsând pe butonul "a început meditațiile". În cazul Dacă Utilizatorul Elev nu răspunde sau există alte motive pentru care meditațiile nu au început, profesorul trebuie să apese pe butonul "abandonat". Refuzul cererilor nu afectează listarea anunțului unui utilizator pe platformă.

Utilizatorul este de acord cu misiunea și valorile Meditatii.ro: link

Utilizatorul înțelege că anunțurile fără fotografie sunt plasate ultimele în categoria din care fac parte.

Utilizatorul acceptă faptul că Administratorul Site-ului are dreptul de a șterge orice informație care nu respectă Termenii și Condițiile sau care pune în pericol buna desfășurare a sistemelor informatice, a algoritmilor, precum și o listare bazată pe rezultate reale. Aceasta include ștergerea numerelor de telefon din descrierile anunțurilor plasate de utilizatori, ștergerea link-urilor din secțiunea video unde Utilizatorii nu încarcă un videoclip, și interzicerea practicilor neloiale cum ar fi promovarea unui canal/profil de social media, media streaming, etc. în locul prezentării unui videoclip relevant pentru procesul educațional.

Administratorul Site-ului are dreptul, fără drept de contestare din partea Utilizatorului, să șteargă cererile de aplicare la meditații către Utilizatori unde aceștia constată că sunt false și/sau trimise în mod abuziv. Aceasta include, dar nu se limitează, la cereri cu un număr prea mare în timp prea scurt sau care conțin mesaje obscene în căsuțele de text aferente.

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Administratorul Site-ului Meditatii.ro poate dezactiva anunțurile Utilizatorilor care nu prezintă o fotografie în anunț, care au o descriere insuficientă sau care nu oferă detalii relevante. Aceste măsuri sunt luate pentru a asigura o experiență plăcută a Vizitatorilor pe Site. Administratorul își rezervă dreptul de a dezactiva anunțurile fără a comunica în prealabil această acțiune Utilizatorilor.

6.1 Facturare, Tarifare și Responsabilități

6.1.1 Modelul de Tarifare și Prețuri

Prin folosirea serviciilor noastre, Utilizatorul este de acord cu prețurile afișate pe diferitele pagini ale Site-ului, a luat la cunoștință prețurile afișate și este de acord că nu trebuie să execute o tranzacție dacă nu este de acord cu prețul afișat. În cazul în care Utilizatorul este nevoit să tranzacționeze sume monetare de către Site, ca urmare a acțiunilor sale pe Site, acesta înțelege și acceptă acest proces.

Utilizatorul este de acord cu modelul de tarifare oferit de Administrator.

În cazul în care nu îndepliniți anumite acțiuni cerute de platformă (de exemplu: acceptarea sau respingerea unei cereri în termen de 24 de ore, dar fără limitarea la această condiție), Administratorul poate lua măsuri, inclusiv dezactivarea anunțurilor aferente sau contului în cauză.

6.1.2 Facturare și Termeni de Plată

Facturile pentru abonamente recurente sunt emise săptămânal. Utilizatorii sunt notificați în momentul în care au un nou client/elev și îi pot contacta atunci când intră în contul lor la secțiunea "cereri meditații". În acest meniu apare, după caz, suma de plată pe care o are scadentă Utilizatorul. Suma aferentă este debitată în mod automat, dacă datele cardului Utilizatorului sunt deja înregistrate în procesatorul de plăți al Site-ului. Dacă nu, acesta trebuie să achite suma datorată pentru a continua să aibă acces pe Site și la alți clienți.

Pe factură poate fi trecută, la cerere, entitatea juridică a Utilizatorului.

6.1.3 Termeni de Răspuns și Gestionare a Erorilor

Aveți 24 de ore pentru a răspunde la o cerere de la un Utilizator Elev. În caz contrar, cererea poate fi anulată și va fi indicată ca "cerere pierdută". Cererea unui Utilizator Elev nu poate fi interpretată ca un client propriu-zis, ci ca o cerere asupra anunțului pe care Utilizatorul Profesor îl publică pe Site. Utilizatorul Elev are dreptul de a aplica la un număr nelimitat de profesori și să accepte să continue cu care își dorește. Site-ul nu este obligat să rețină Utilizatorul Elev către un anumit Utilizator Profesor și nici nu răspunde în fața evenimentelor aferente cererilor.

În cazul erorilor tehnice sau a altor probleme cu platforma, ai 2 ore de la constatarea erorii pentru a raporta situația, astfel încât să poți beneficia de restituirea sumelor aferente daunelor provocate de aceste situații tehnice. Depășirea acestui termen are ca și consecință decăderea Utilizatorul de a mai solicita orice sumă de bani din partea Administratorului. Dacă problema nu este rezolvată maxim 48 de ore de la această notificare a utilizatorului, suma corespunzătoare serviciilor afectate va fi rambursată.

6.1.4 Responsabilități și Consecințe

În cazul în care nu urmezi procedurile stabilite sau abuzezi de sistem în vreun mod, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau închide contul tău.

Toate părțile implicate au responsabilitatea de a se comporta într-un mod etic și profesional. Încălcarea acestui standard poate duce la terminarea accesului la platformă.

6.2 Sistemul de Premii și Credite de la Meditatii.ro

6.2.1 Câștigarea Premiilor și Punctelor 

Utilizatorii Elevi și Utilizatorii Profesori pot câștiga premii, reduceri și/sau puncte în funcție de angajamentul lor pe platformă, frecvența sesiunilor și alte activități specificate de Meditatii.ro. Aceste premii și puncte pot fi utilizate pentru a obține reduceri la sesiuni viitoare sau alte beneficii care vor fi anunțate. Administratorul nu este obligat să acorde premii, reduceri și/sau puncte Utilizatorilor, aceasta fiind o prerogativă lăsată la latitudinea Administratorului. 

6.2.2 Recomandarea Profesorilor

Utilizatorii au posibilitatea de a recomanda Utilizatori Profesori către alți Utilizatori Elevi. Pentru fiecare recomandare de succes, Utilizatorii  pot primi puncte de credit în contul lor de Utilizator. Se consideră o recomandare de succes în momentul în care un Utilizator acordă un cod de recomandare unui alt Utilizator, iar acesta începe meditațiile cu profesorul al cărui link a fost trimis.

6.2.3 Sistemul de Credit

Punctele de credit pot fi convertite în beneficii digitale, cum ar fi sesiuni gratuite sau reduceri la tarife, după caz. Utilizatorii pot, de asemenea, să își folosească punctele de credit pentru a plăti integral sau parțial pentru servicii oferite prin platformă.

6.2.4 Termeni Legali pentru Sistemul de Credit

Punctele de credit nu pot fi transferate către alte conturi și nu pot fi schimbate în bani reali.

Utilizarea necorespunzătoare sau frauduloasă a creditelor poate duce la anularea acestora și la sancțiuni ulterioare, inclusiv dar fără a se limita la suspendarea sau încetarea contului și a datelor asociate acestuia.

6.3 Termeni Generali

Punctele de credit și premiile sunt valabile numai pe platforma Meditatii.ro și nu pot fi transferate sau răscumpărate în alt mod decât cel specificat de Termenii și Condițiile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau anula sistemul de premii și credite la discreția noastră, cu o notificare prealabilă adecvată.

7. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice dispută născută din sau în legătură cu Termenii și Condițiile sau cu privire la orice aspect izvorât din relația juridică dintre părți va fi obligatoriu soluționată pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Galați.

8. Promovare, Abonament și achitarea serviciilor aferente site-ului

Utilizatorii, în funcție de planul ales din contul lor trebuie să achiziționeze un abonament pentru a avea acces la site-ul Meditatii.ro. Odată achiziționat abonamentul, utilizatorul va primi un email de la platforma procesatoare de plăți Stripe), cu confirmarea plății, apoi are disponibil în contul său meniul pentru a anula sau superviza tranzacțiile sale pe Site. În cazul în care Utilizatorul nu găsește aceste link-uri sau nu primește email-ul, trebuie să notifice Administratorul prin email la [email protected] sau la numărul de telefon +40 774 640 068 în maxim 48 de ore de la descoperirea acestui fapt. Separat de plata abonamentului, pentru suma plătită pentru fiecare sesiune de meditație, Administratorul va reține, cu titlu de comision, un procent din respectiva sumă, la care se adaugă taxa Stripe. Modalitatea de plată a comisionului Administratorului și a taxei Stripe de către Utilizatorii Profesori sunt reglementate de Termenii și Condițiile Suplimentare disponibile în momentul creării unui cont pentru un Vizitator ce dorește să devină Utilizator Profesor. Termenii și Condițiile Suplimentare pentru Utilizatorii Profesori care aveau un cont activ înainte de adoptarea acestora vor fi transmise prin intermediul e-mailului și/sau anunțate telefonic, iar notificarea comunicată scris sau verbal reprezintă acceptare tacită din partea Utilizatorului Profesor, cu excepția cazului în care acesta refuză în mod expres aderarea la Termenii și Condițiile Suplimentare și solicită, printr-o solicitare scrisă, ștergerea contului.

În cazul în care un utilizator nu primește email-ul de la Stripe o dată ce a început plata abonamentului și nu ne notifică în timpul anterior menționat, Meditatii.ro nu este responsabil pentru sumele decontate automat de către procesatorul de plăți și nu își asumă responsabilitatea pentru lipsa notificării.

Dacă cardul plătitorului de abonament a fost debitat, Utilizatorul are dreptul de a solicita restituirea sumei în termen de maxim 48 de ore de la momentul plății. Orice cerere de restituire a sumelor după acest interval de timp nu este luată în considerare și nu atrage răspunderea Administratorului Site-ului, dacă Utilizatorul nu a semnalat în timp util situația.

Returnarea banilor, indiferent de serviciul achiziționat, se va face în maximum 5-8 zile lucratoare de la notificarea din partea Utilizatorului către Administratorul Site-ului.

Plata serviciilor se face prin portalul de plăți online Stripe sau transfer bancar direct, în cazul în care această acțiune este acceptată de toate părțile, în contul INFONOWMEDITATII SRL.

În cazul în care considerăm ca Utilizatorul a încălcat Termenii și Condițiile, putem oricând să dezactivăm și blocăm contul Utilizatorului, chiar dacă a plătit pentru serviciile sale, iar soluționarea problemei se face prin mod digital prin chat-ul support sau email [email protected], cu Administratorul.

Anunțurile promovate nu înseamnă că apar primele, ci vor dobândi un scor superior în algoritmul siteului.

Administratorul îşi rezerva dreptul să anuleze promovarea oricărui anunț de pe site dacă aceștia considera ca nu respecta standardele comunității, misiunea și viziunea meditatii.ro (disponibilă aici).

9. Forță Majoră

Meditatii.ro, incluzând dar nelimitându-se la afiliații săi, partenerii sau angajații, nu își asumă răspunderea pentru orice întârziere sau întrerupere a activității cauzată de evenimente care sunt în afara controlului nostru rezonabil, cunoscute sub denumirea de forță majoră.

Forța majoră include, dar nu este limitată la: dezastre naturale, război, terorism, revolte, incendii, inundații, explozii, cutremure, întreruperi ale serviciilor de internet, întreruperi ale serviciilor de hosting de către provider-ul site-ului, întreruperi ale energiei electrice, greve, embargouri, epidemii, pandemii, legi sau reglementări noi ale guvernului, restricții de călătorie, sau orice alt eveniment care este în afara controlului nostru rezonabil.

Dacă o astfel de situație de forță majoră are loc și afectează îndeplinirea obligațiilor noastre conform acestor Termeni și Condiții, ne angajăm să facem toate eforturile rezonabile pentru a minimiza orice impact negativ. Totuși, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere sau daună pe care ați putea să o suferiți ca urmare a unei astfel de situații.

10. Respectarea legii

Utilizatorii înregistrați ai Site-ului au obligația. sa se autorizeze la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă, și să declare, conform legii, veniturile realizate din meditații și sa respecte toate legile în vigoare.

INFONOWMEDITATII SRL nu este responsabil pentru comunicarea ineficientă, problemele fiscale, juridice sau de oricare altă natură dintre Utilizatorii și Vizitatorii Site-ului.

Actualul document ține loc de contract între INFONOWMEDITATII SRL și Utilizator.

11. Politica de Utilizare a Cookie-urilor

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de utilizare și pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care site-ul este utilizat. Prin accesarea și utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica noastră de Utilizare a Cookie-urilor, disponibilă în acest document.

Introducere

Site-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în timpul navigării. Această politică explică în detaliu cum și de ce folosim cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt mici fișiere de text care sunt plasate pe dispozitivul dumneavoastră de către site-urile web pe care le vizitați. Acestea sunt folosite în mod obișnuit pentru a face ca site-urile să funcționeze mai eficient și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri.

Cum folosim cookie-urile?

Folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care vizitatorii navighează pe site-ul nostru, ceea ce ne permite să îmbunătățim structura și conținutul acestuia. De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru a personaliza conținutul și publicitatea, pentru a oferi funcționalități rețelelor sociale și pentru a analiza traficul pe site.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Folosim atât cookie-uri "de sesiune", care sunt șterse când închideți browserul, cât și cookie-uri "persistente", care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când expiră sau sunt șterse manual.

Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Pentru detalii, vizitați aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile care se află deja pe computerul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să prevină plasarea lor.

Modificări ale politicii de utilizare a cookie-urilor

Putem actualiza această politică din când în când. Orice schimbare va fi reflectată pe această pagină. Dacă schimbările sunt semnificative, vom oferi un anunț mai proeminent sau, în anumite cazuri, vom solicita consimțământul dumneavoastră.

Prin continuarea navigării pe site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu această politică. Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri, ar trebui să setați browserul în mod corespunzător sau să nu utilizați Site-ul nostru.

12. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând oricare dintre prevederile din "Termeni și Condiții". Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după efectuarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului. Totodată Utilizatorul este obligat să formuleze o cerere de ștergere cont pe adresa de email a Site-ului [email protected] pentru ca Administratorul Site-ului să șteargă datele acestuia de pe Site și ulterior din baza de date. Fără o cerere promptă, Administratorul Site-ului și entitatea juridică infonowmeditatii srl nu este obligată să șteargă niciun cont sau informație din baza de data aferente unui Utilizator.

În ceea ce privește limba și stilul acestui document, ne-am străduit să folosim un limbaj cât mai simplu și accesibil, fără a sacrifica precizia legală. Dacă există termeni sau fraze care nu sunt clare, vă încurajăm să ne contactați pentru clarificări. Este important pentru noi că fiecare Utilizator al Site-ului nostru să înțeleagă în totalitate acești Termeni și Condiții.

x
Acest website utilizează cookie-uri pentru a creea o experiență cât mai plăcută. Învață mai multe Accept